Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 – Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 – Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 – Klant: de wederpartij van ‘Pierre Mertens’ met wie ‘Pierre Mertens’ een Overeenkomst aangaat.

1.4 – Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van zijn, inzake de koop & levering van Zaken.

1.5 – Partijen: ‘Pierre Mertens’ en Klant gezamenlijk.

1.6 – ‘Pierre Mertens’ : de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 – Website: de website van ‘Pierre Mertens’ , te vinden onder de URL http://www.pierremertens.be

1.8 – Zaken: zaken welke ‘Pierre Mertens’ op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen. Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 – De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 – Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 – De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 – ‘Pierre Mertens’ garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien ‘Pierre Mertens’ hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 – Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt ‘Pierre Mertens’ er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor ‘Pierre Mertens’  mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen. Dit is alleen het geval bij het algemene aanbod van schilderijen. Voor een persoonlijk geschilderd werk gelden de regels in lid 3.4

3.4 – Een persoonlijke offerte is vrijblijvend heeft een geldigheidsduur van drie maanden, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. De offerte is tegelijk ook de factuur indien de klant akkoord gaat met de offerte. Zodra de klant overgaat tot betaling(100%) zal ‘Pierre Mertens’ starten met het maken van het werk. Indien het werk niet naar wens is, zal ‘Pierre Mertens’ het werk terug nemen van de klant. Hierbij worden wel de productiekosten in rekening gebracht aangezien het gaat om een persoonlijke offerte.

3.5 – Een aanvaarding van het aanbod van de potentiële Klant, zoals vermeld onder lid 1, wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan ‘Pierre Mertens’ via elektronische weg verzonden. Deze zijn door ‘Pierre Mertens’ ontvangen. – de potentiële Klant heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; – de Klant heeft laten weten akkoord te gaan met een offerte en dit akkoord is door ‘Pierre Mertens’ ontvangen.

3.6 – Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, al dan niet per e-mail, aan de Klant is verzonden naar het door Klant opgegeven (e-mail)adres. Deze overeenkomst kan door ‘Pierre Mertens’ herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal ‘Pierre Mertens’ de Klant dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

3.7 – Klant en ‘Pierre Mertens’ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.5 en 3.6 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ‘Pierre Mertens’ gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 – Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief 6%  BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

4.2 – De Klant is de prijs verschuldigd die ‘Pierre Mertens’ in haar bevestiging conform artikel 3.6 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ‘Pierre Mertens’ worden gecorrigeerd.

4.3 – ‘Pierre Mertens’ is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten, welke bij prijsverhogingen of prijsverlagingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.4 – ‘Pierre Mertens’ zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de aanbetaling, zoals die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald: PayPal, onder Rembours, overboeking, IDEAL.

4.5 – In het geval dat door ‘Pierre Mertens’ een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.6 – Bij niet of niet tijdige betaling door Klant is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.7 – Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ‘Pierre Mertens’ als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

Artikel 5 – Leveringstermijn

5.1 – De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigings(e-)mails zijn indicatief. In beginsel streeft ‘Pierre Mertens’ ernaar om bestellingen binnen 6 weken na ontvangst van de vooruitbetaling af te leveren.

5.2 – Indien en voor zover ‘Pierre Mertens’ niet binnen de afgegeven levertermijn de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat ‘Pierre Mertens’ heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 – De Klant heeft het recht de geleverde Zaken, m.u.v. maatwerk schilderijen, binnen zeven (14) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar ‘Pierre Mertens’  mits:

a. gezien de aard van de Zaken, meestal schilderijen, in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;

b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door ‘Pierre Mertens’ ;

c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat ‘Pierre Mertens’ het in ontvangst heeft genomen.

6.2 – De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 – ‘Niet tevreden, geld terug’-garantie

7.1 – De Klant is gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden tot 7 dagen na ontvangst van het betreffende product. De Klant dient ‘Pierre Mertens’ hiervan per brief of e-mail op de hoogte te stellen, onder opgave van het bestelnummer.

7.2 – ‘Pierre Mertens’ zal binnen 30 werkdagen na ontvangst van het bericht van ontbinding het door Klant betaalde bedrag retourneren.

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

8.1 – Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert ‘Pierre Mertens’ dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

8.2 – Aangezien de schilderijen van ‘Pierre Mertens’ allen met de hand vervaardigd worden garandeert ‘Pierre Mertens’  niet dat elk schilderij exact gelijk is aan de foto op de website of aan de door de Klant ter beschikking gestelde afbeelding. Kleuren, ontwerpen en formaten van geleverde doeken kunnen verschillen vertonen met de op de Website getoonde of door de Klant aangeleverde foto’s en specificaties.

8.3 – ‘Pierre Mertens’ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. ‘Pierre Mertens’ kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 – In geval van overmacht is ‘Pierre Mertens’ niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 – Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens

10.1 – Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van ‘Pierre Mertens’ .

10.2 – Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal ‘Pierre Mertens’  deze uitingen sturen.

10.3 – De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door ‘Pierre Mertens’ aan te laten passen bij onjuistheden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen

11.1 – Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Belgische  recht van toepassing.

11.2 – Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met ‘Pierre Mertens’ , welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. ‘Pierre Mertens’ zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

11.3 – Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1 – ‘Pierre Mertens’ is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

12.2 – Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door ‘Pierre Mertens’ inloggegevens of andere gegevens of codes zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

12.3 - De prijzen zijn aangeduid inclusief 6% BTW maar exclusief kader en verzendingskosten. Aanduidingen voor inkadering worden met het werk bijgeleverd. Op vraag kan de inkadering door ons gebeuren tegen kostprijs. De verzendingskosten zullen hierdoor ook verhogen. De leveringstijd zal hiermee met 14 dagen verlengen en de kosten zullen worden aangerekend voor levering.  

Ingekaderde werken vormen een aparte rubriek en deze prijzen zijn inclusief kader.  

Het aangekochte werk kan gratis in het atelier worden opgehaald of verzonden worden per post of  DHL (tegen kostprijs na levering). Voor leveringen buiten Europa zijn de invoertaksen ten laste van de koper. 

12.4 - Drempel in hoofde van aankopen zijn tenlaste van de koper